terug naar site

algemene voorwaarden

Lux photobooth is een commerciële naam waaronder Danek bvba  (ondernemingsnr. BE 0474.216.271) de verhuur van de LUX photobooth verricht. LUX photobooth is de naam van de te huur aangeboden photobooth.

 

 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen LUXphotobooth en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen). Met het betalen van de factuur verklaard de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

2. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door LUXphotobooth wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en LUXphotobooth met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, worden deze voorwaarden bindend nadat deze schriftelijk door LUX photobooth zijn bevestigd.

 

3. Annulatie

Betaalde voorschotten worden niet terugbetaald bij éénzijdige annulatie door opdrachtgever. Ingeval de opdrachtgever niet in een veilige omgeving voor de photobooth voorziet (cf. artikel 4), wordt de photobooth niet gemonteerd. Bij slecht weer moet er een onderdak voorzien zijn, de photobooth kan onmogelijk in de regen of slecht weer functioneren. Indien dit niet voorzien is, kan de opstart niet gebeuren en is LUXphotobooth niet verantwoordelijk voor deze annulatie. De opdrachtgever is evenwel een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het bedrag van de laatste offerte.

 

4. Uitvoering opdracht

De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en LUXphotobooth is gebaseerd op de door de opdrachtgever opgegeven mogelijkheden en omstandigheden. Standaard wordt voorzien dat het gehuurde materiaal door LUXphotobooth wordt geplaatst en nadien op het afgesproken tijdstip terug wordt opgehaald. LUXphotobooth dient gebruik te kunnen maken van een parkeergelegenheid, geschikt voor laden en lossen, gelegen op maximaal 50 meter van de ingang van de desbetreffende opbouwlocatie, tenzij LUXphotobooth nadrukkelijk instemt met een laad- en losgelegenheid op grotere afstand. Het is aan de huurder om LUXphotobooth er van te verzekeren dat zij het juiste adres hebben doorgegeven van de locatie en dat de locatie een redelijke toegang heeft. Bij plaatsing op een verdieping dient er een lift aanwezig te zijn. Eventuele gemaakte kosten voor parkeren worden doorgerekend aan de klant. Indien LUXphotobooth vaststelt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijkheid, is LUXphotobooth niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan en kan LUXphotobooth besluiten tot het geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren van de opdracht met behoud van de volledige betalings- verplichting voor de opdrachtgever. Voor het uitvoeren van de opdracht dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een kosteloze stroom- en internetvoorziening (indien een online voorziening van toepassing is). De geleverde materialen zijn enkel geschikt voor plaatsing op een binnenlocaties of, indien LUXphotobooth daarmee schriftelijk instemt, op een droge én overdekte locatie. Voor plaatsingen buiten of voor semi-overdekte locaties dienen aanvullende afspraken te worden gemaakt ter beoordeling van LUXphotobooth .Indien LUXphotobooth oordeelt dat het uitvoeren van de opdracht onveilig of niet aangewezen is behoudt LUXphotobooth zich het recht voor, om de opdracht geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren met behoud van betalingsverplichting voor de opdrachtgever.

 

5. Huurperiode

Een huurperiode is 8 uur, te rekenen vanaf de installatie en opstart van de photobooth. Installatie en opstart zal gebeuren op een afgesproken uur, evenals de afbraak en ophaling. De huurder zorgt ervoor dat er iemand op de locatie aanwezig is op de overeengekomen tijdstippen, die toegang kan verlenen tot de locatie.

 

6. Schade - verlies - diefstal

De photobooth kan onmogelijk in de regen of slecht weer functioneren. De opdrachtgever dient te voorzien in een beschutte plaats waar de photobooth kan worden geplaatst. Bij schade, verlies of diefstal van het verhuurde materiaal (photobooth én rekwisieten) moet de huurder deze kosten vergoeden. Nadat de photobooth geïnstalleerd is mag deze niet meer verplaatst worden. De photobooth wordt, behoudens onmiddellijk tegenbericht vanwege de huurder, geacht geleverd te zijn in onberispelijke staat. Alle schade aan de photobooth wordt geacht te zijn aangericht door de huurder of personen die onder diens verantwoordelijkheid vallen (genodigden/aangestelden/enz….).

 

7. Overmacht

In geval van overmacht heeft LUXphotobooth het recht om, na kennisgeving aan de opdrachtgever, de verplichting tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe gerechtelijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn: - Belemmerende overheidsbepalingen en -verzoeken. - Belemmerende locatiebepalingen en -verzoeken. - Onlusten, stakingen. - Storingen in de geregelde aanvoer van de door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen. - Iedere storing in de geregelde productie. - Het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de installaties benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst. Het geheel of gedeeltelijk uitvallen van de uitvoerende LUXphotobooth’s medewerker(s) als gevolg van ziekte of ongeval. - Transportbelemmeringen, vertraging door verkeersopstopping of voertuig problemen. - Brand of ongevallen. - Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook. - Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

 

8. Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 15% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro per maand. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende dertig dagen na de vervaldatum van de factuur, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag en met een minimum van 125 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigelijke gerechtskosten.

 

9. Schadebeding

Ingeval LUX photobooth in gebreke zou blijven om de photobooth ter beschikking te stellen op de overeengekomen dag, zal zij een schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn na eenvoudige schriftelijke kennisgeving vanwege de opdrachtgever binnen de 10 dagen. Enige vertraging in de uitvoering van de levering en/of montage van de photobooth zal hoe dan ook geen aanleiding kunnen geven tot deze forfaitaire schadevergoeding, zonder daarbij het recht van de opdrachtgever uit te sluiten om diens schade naar gemeen recht te bewijzen.

 

10. Aansprakelijkheid

LUX photobooth, of zijn aangestelde/medewerker, kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen noch voor andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik of de opstelling van de ter beschikking gestelde materialen. Verzekeringen zijn ten laste van de klant. LUX photobooth, of zijn aangestelde/medewerker, is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschades of omzetderving van de opdrachtgever. Indien LUX photobooth krachtens voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat LUX photobooth aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de desbetreffende opdracht. LUX photobooth, of zijn aangestelde/medewerker, is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houden met oorzaken die buiten de invloedssfeer van LUX photobooth zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden. LUX photobooth, of zijn aangestelde/medewerker, kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor technische fouten of problemen met de photobooth, de hard- en/of software of met de rekwisieten. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het materiaal aangebracht door de huurder of zijn/haar gasten of andere aanwezigen op het evenement, met uitzondering van de medewerkers van LUX photobooth. Het schadebedrag zal in zijn geheel op de opdrachtgever worden verhaald. Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde partij nodig is in de vorm van een vergunning of andere toestemming, in de breedste zin van het woord, zorgt de opdrachtgever tijdig zorg voor het verkrijgen van de vergunning/toestemming en is die verantwoordelijk voor de eventuele bijkomende kosten, vergoeding of tegenprestatie die hier aan verbonden zijn. De opdrachtgever geeft schriftelijk blijk van de verkrijging van de toestemming. Het niet verkrijgen van de toestemming en de eventuele consequenties zijn volledig voor risico van de opdrachtgever.

 

11. Technische problemen tijdens de huurperiode

In geval van technische problemen tijdens de huurperiode zal de huurder LUXphotobooth zo snel als mogelijk contacteren via het telefoonnummer dat op de site vermeld staat. U kan ons tot 12u ’s nachts telefonisch bereiken. Het is in geen geval toegelaten om zonder de verhuurder te contacteren de photobooth te openen om het technisch probleem zelf proberen te verhelpen. LUX photobooth kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade door het niet functioneren van de photobooth. Indien het papier op is, of de printer niet meer print, dan zullen alle afdrukken achteraf aan de huurder bezorgd worden. Dit zal hoe dan ook geen aanleiding kunnen geven tot enige schadevergoeding aan de huurder. De photobooth blijft alle foto's bewaren. Indien LUX photobooth er niet in slaagt om de technische problemen te verhelpen (of niet beschikbaar is) zal een korting op de afgesproken huurprijs verrekend worden volgens de periode dat de photobooth buiten gebruik is naar verhouding van het aantal uur en het offertebedrag, met een maximumkorting van 150 euro bij de booth met printer en 100 euro bij de digitale booth. Indien de storing of het technisch probleem het gevolg is van een stroomstoring of het verkeerd gebruik door de huurder of personen die onder diens verantwoordelijkheid vallen (genodigden/aangestelden/enz….), zal evenwel geen korting gegeven worden. Eventuele kosten van een interventie door LUX photobooth ten gevolge van een stroomstoring of verkeerd gebruik zullen doorgerekend worden aan de huurder.

 

12. Klachten en bevoegdheid

Klachten van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 8 werkdagen na levering van product en/ of dienst schriftelijk aangetekend door LUX photobooth te zijn ontvangen, zonet dan vervalt iedere aanspraak. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken of beschadigingen. Alleen het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. De rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd voor de beslechting van alle geschillen die zouden voortvloeien uit deze overeenkomst.